Mevlüt KARABAYIR

Stajyerlerin Sigorta Ve Ücretleri

24 Haziran 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
Stajyerlerin Sigorta Ve Ücretleri

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok işletmede, üniversite öğrencilerinin staj&çalışma dönemi debaşlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla işyerlerinde gündeme gelen konulardan biri de; “Stajyerlerin sigortalılığı ve ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusudur.
Torba yasa olarak da dillendirilen 6111 sayılı kanun ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle stajyer üniversitelilerin sigortalılıkları hususunda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulamada geçerli olan esasa göre; yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staj şartı bulunanların yanında, okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılacaklar ve sigorta primleri de eğitim kurumları tarafından ödenecektir.
Torba yasası olarak dillendirilen bu kanunla, üniversiteli stajyerlerin özellikle sigortalılıkları ile ilgili haklarının genişletilerek önemli bir uygulamanın başlatılmış olduğu görülmektedir. Önceki uygulamada, 3308 sayılı kanun kapsamında olmayan mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarından; meslek yüksekokulu, Teknik Eğitim Fakültesi vb. öğrencileri 3308 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Kanun kapsamına giren bu yükseköğretim öğrencilerinin staj dönemi sigortalılıkları da üniversiteleri tarafından üstlenilmişlerdir.
Yükseköğrenimleri sırasında, eğitim kurumları tarafından zorunlu olarak staja tabi tutulan ya da öğrenim programı içerisinde staj yapması uygun görülen üniversite öğrencilerinin SGK primleri okul tarafından ödenir.
Yükseköğrenim görenveya Meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulanlariçin, stajları süresinceeğitim öğretim kurumları tarafından "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin ödenmesine devam edilir ve bunlar 5510 Sayılı Kanun'un 4/ (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Stajyerlerin sigortalılıkları konusunda yorum farkı bulunmazken, bunlara ödenecek ücretlerle ilgili yorumlarda farklılıklar görmekteyiz. Yorumların bir kısmında; üniversite öğrencilerinin de 6111 sayılı yasa ile kanun kapsamına girdiği düşüncesinden hareketleücret ödeneceğinden söz ederken, bazı yorumcuların ücret ödenmeyeceği şeklinde yorumlarını görmekteyiz. Bu noktada kafaların bir hayli karışık olduğu görülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 05 Nisan 2011 tarihinde yayımladığı 2011/36 sayılı genelgesindekiyazılı ifadeye baktığımızda;“3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, diğerleri ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden sigortalı sayılacaklar.” Şeklinde ifade edilmiştir. Burada bir grup için üçlü sigorta uygulamasından söz edilirken diğerleri için, ikili sigorta uygulamasından söz ediliyor. Buradaki yazılı açıklamaya göre benim yorumum; yükseköğrenim gören öğrencilere stajyer ücretinin ödenmeyeceği, şayet ödenirse normal çalışanlar gibi sigortalı sayılacakları şeklindedir.
Çırakların ve stajyer öğrencilerin sigortalı yapılmasının nedeni, bunların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılabilmesidir.
Stajyerlerin sigortalılığı eğitim veya öğretimlerinin ya da staj sürelerinin bittiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih, eğitim ve öğretim gördükleri kurumlarca, on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu stajyerler bundan sonra çalıştırılmaya devam edilirler ise normal çalışan işçi statüsünde kabul edilirler.
Emeklilik hesabı yapılırken, sigortalının uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı (prim ödendiği) tarih dikkate alınır. Yani eğitim gördüğü kurumlar veya çıraklık eğitim merkezleri tarafından primlerinin yatırılmış olduğu dönem emeklilik hesabında dikkate alınmaz.
Stajyer öğrenci, aday çırak, çırak ve öğrencilerin eğitimi sırasında işverenin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Bunların çalışma konum ve yerlerine göre çalışmaya başlamadan veya çalıştıkları esnada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları işverenlere yüklenen bir sorumluluktur. 

Yorum Yazın