Dilek Bülbül
Dilek Bülbül

Şamanizm’den Getirdiklerimiz: İnançlarımız

11 Ekim 2018
3 dk Okuma
3 yıl önce
Şamanizm’den Getirdiklerimiz: İnançlarımız

Şamanizm işin ehli olmayan birçok insan tarafından din olarak kabul edilir. Aksine Şamanizm bir din değil; inanç sistemidir. Çünkü; bir inancın ya da inanışın din olabilmesi için peygamberi ve o dinin vahiylerinin yer aldığı bir kutsal kitabı olması gerekir. Türklerin ilk dini inancı Gök Tanrı’dır. Bu en eski tek tanrı inancıdır. Tanrı onlara göre Ülgen diye anılır. Bugün İslamiyet inancında olduğu gibi bu inançta cennet (uçmağ) ve cehennem (kızıl tamu) vardır. Şamanizm’in ise üç inanç boyutu vardır. İyi ruhların olduğu gök, insanların yaşadığı yeryüzü ve kötü ruhların hüküm sürdüğü aşağı dünya yani yer altıdır. Şaman inancında tabiat aşkı, insan sevgisi esastır. Bu inanışın bir din olmadığı tezinden hareketle düzenlenen ayin diyebileceğimiz törenleri yöneten özellikli insanlar vardı. İşte bunlara Şaman deniyordu. Bizlerin anlayacağı şekilde ve doğru bir tanımla Şaman Türklerde “Kam” olarak tanınır. İnanış törenlerini yöneten kişi, insanları harekete geçiren hareketli olan demektir. Aynı zaman da hastalıkları tedavi eden iyileştiren günümüzde otacı dediğimiz sistemi de bilen insanlardır. Kam’lar bazılarına göre; büyücü ve sihirbaz, bazılarına göre zeki ve şair ruhlu insanlar, bazılarına göre ise gelecekten haber veren ve yer altındaki kötü ruhlarla irtabata geçebilen kişilerdir.
Türkler Talas Savaşından sonra İslamiyeti benimsemiş ve Anadolu Türklerin eline geçince Horasan Erenleri buraya göç etmişlerdir. Bu kişiler Şamanizm’den kaynaklanan inanç felsefesine dayanan Türk Tarikatlarını da beraberinde taşımışlardır. İşte bu tarikat ve tasavvuf ehlinin öngörülerinin kaynağının Şamanizm olduğu halen günümüzde bir İslam inancıymış gibi bilinen hususlar örf ve adet gibi kültürümüze yerleşmiştir. Bu konuya aşina olduğumuz örnekler verecek olursak: yolculuğa çıkan birisinin ardından su dökmek, ağaçlara dilek dileyerek bez çaput bağlama alışkanlıkları, tahtaya üç kez vurulması, kurşun dökmek ya da döktürmek, köpek ulumalarını hayra yormamak, türbe ziyaretlerinde el ve yüzün türbe duvarına sürülmesi gibi inanışlar bunlardan bazılarıdır. 

Yorum Yazın