Mevlüt KARABAYIR

İşverenin İsg Sorumluluğu

16 Aralık 2013
3 dk Okuma
8 yıl önce
İşverenin İsg Sorumluluğu

Çalışan sayısı 50’nin altında olan “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıftaki iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli (hemşire) çalıştırma zorunluluğu, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle başlayacak. İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde” belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre İşverenler;
İşyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışanları arasından bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla,
•İşyeri hekimi,
•İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli,
Görevlendirir.
Gerekli nitelikleri haiz olması halinde; tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini işveren kendisi de üstlenebilir.
İşyerinde gerekli niteliklere sahip işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulunmaması halinde yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirir.
İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini kurar.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlar ve bu husustaki planlama ve düzenlemeleri yapar.
İşyerinden görevlendirdiği kişi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin; görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.
İşyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.
İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.
Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.
İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle saklar.
Çalışanın; İşyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren, çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından, işyerinde yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı defteri, bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterlere onaylatır.
Yapılan tespitlere göre onaylı defter; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
 

Yorum Yazın