Mevlüt KARABAYIR

İşsizlik Sigortasinda Kazanimlar

12 Ağustos 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
İşsizlik Sigortasinda Kazanimlar

Sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması,
Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması.
Halinde İşsizlik sigortasının getirmiş olduğu kazanımlardan hak sahipleri yararlanabilmektedir. Bu şartları taşıyanlar, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a başvurmaları gerekir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanır.
İşsizlik maaşı almaya hak kazananlara, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.
Süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.
Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde; hizmet akdi devam etmekle birlikte, mazerete bağlı ücretsiz izinlerden kaynaklanan devamsızlıklar, zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler hak düşürücü sebep olarak kesinti sayılmamaktadır.
İşsizlik maaşı ödeneği verilenlere İŞKUR tarafından;
Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,
Yeni bir iş bulma,
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi.
Hizmetleri sağlanmaktadır.
Günlük işsizlik ödeneği; sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.
İşsizlik ödeneği almakta iken; İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri, tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde, işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İşsizlik maaşı ödeneğinin yapıldığı süre içerisinde; bakmakla yükümlü olduğu kişiler de dâhil olmak üzere hak sahibine sağlık hizmetleri verilir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde:
İkamet adresinin değişmesi,
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
Silahaltına alınılması,
Yurtdışına çıkılması,
Bir işte çalışmaya başlanması,
Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde.
Durum en yakın İŞKUR’a 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz; kendi kusurundan kaynaklanan bilgi yetersizliği veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
 

Yorum Yazın