Mevlüt KARABAYIR

İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

23 Aralık 2013
3 dk Okuma
8 yıl önce
İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha azla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması zorunludur.
İşveren işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmaz ve bu durum bakanlık iş müfettişlerince tespit edilir ise 1.617 TL idari para cezası var.
Ancak idari para cezasını düşünmeden işverenlerin bu kurulları oluşturup çalıştırmasında büyük fayda var. Bu kurullar aracılığıyla çalışanlarla yönetim arasında bir köprü kurulmakta, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında katkıları alınarak yönetime katılmaları sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurulları, çalışma barışının sağlanmasında da son derece önemlidir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22. maddesine göre işveren, Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30. maddelerine göre düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre, Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları, ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren ise, asıl işveren tarafından oluşturulan kurul kararlarının uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul, alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı, elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Üyeler, kurulun oluşumunda iki işverenin ortak kararı ile atanır. Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı iş sağlığı güvenliği kurulu kurulur.
İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
 

Yorum Yazın