Mevlüt KARABAYIR

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

02 Eylül 2013
3 dk Okuma
9 yıl önce
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Önlem alma yükümlülüğü bulunan işverenin sorumluluklarından belki de en önemlisi, çalışanına iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi vermesidir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından işverenin ayrıca; söz konusu önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemesi, mesleki riskler, alınması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmesi ve onlara gerekli İSG eğitimini vermesi gerekmektedir. 
Eğitimlerdeki temel hedef; iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma bilincini, diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği kültürünü çalışanlara kazandırmak ve benimsemelerini sağlamaktır.
Yargıtay, eğitim verme yükümlülüğüne uymayan işvereni, iş sağlığı ve güvenliğinde önlem almadığı gerekçesi ile kusuru oranında tazminatla sorumlu tutmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi, işverene İSG eğitimi verme zorunluluğunu yüklemektedir. Bu zorunluluğa uymayan işverene ise, cezai müeyyide aynı kanunun 26. madde “ğ” bendinde yer almaktadır. Buna göre çalışanına eğitim vermeyen işveren; her çalışan için ayrı ayrı 1.078 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Belirtmeliyiz ki, işverenin bu cezayı alabilmesi için herhangi bir iş kazasının gerçekleşmesi aranmamaktadır. Bu aykırılığın belirlenmesi hali, işverene idari para cezasının verilmesi için yeterlidir.
15.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmelik’te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na paralel olarak çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esasları düzenlenmiştir.
İşveren, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; çalışanların İSG eğitimleri ile ilgili olarak programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların eğitim programlarına katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür.
Değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise, üç yılda en az bir defa olmak üzere çalışana verilen eğitimler tekrarlanır.
Çalışanlara verilecek eğitim süreleri ise; az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat eğitim verilecektir.
Eğitimler; amaca ve hedefe yönelik olmalı, çalışanların yaptıkları işle ilgili davranışlarında olumlu değişikliğe neden olabilmeli ve uygun davranış sergilemesini sağlamalıdır. Eğitimler, beklenen faydanın sağlanabilmesi için çalışanların seviyesine uygun, açık, net ve anlaşılabilir olmalıdır. Aksi halde eğitimden amaçlanan yarar sağlanamamış olacaktır.
İşveren, mevzuatın gerektirdiği eğitim verme yükümlülüğüne uyduğunu, eğitim sonrası düzenlenen belgelerle durumu kanıtlayabilecektir. Eğitimlerin verildiğine dair belgeler, çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitime dair belgede, eğitimi alan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
İSG eğitimlerinin maliyeti çalışanlara doğrudan ya da dolaylı bir şekilde yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerinden olan “çalışanına eğitim verme yükümlülüğüne” aykırı davranması durumunda işveren, idari para cezası, tazminat ya da hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecektir.
Yaşanılan iş kazasının ölüm veya yaralanmayla sonuçlanması durumunda; işverenin ceza hukuku alanında da sorumluluğu söz konusu olabilecektir. Eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmediği işyerlerinde, iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmişse, bu durum, Türk Ceza Kanunu’na göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma suçunu oluşturacağından işveren hakkında hapis cezası uygulanabilecektir.

 

Yorum Yazın