Nefise GÜRBÜZ
Nefise GÜRBÜZ

Ebü’l Hayrat:  Sahibata Fahreddin Ali

09 Aralık 2021
3 dk Okuma
9 ay önce
Ebü’l Hayrat:  Sahibata Fahreddin Ali

AİLESİ

Konya’ya yerleşmiş köklü bir aileye mensup olan Hüseyin el-Konevî’nin oğludur. Esas adı Fahreddin Ali olup babasının adı Hüseyin Rumi’dir.Sahip Ata’nın dört oğlu ve iki kızı vardır. Kitabelerde, soyunun oğlu Nusrettin Hasan’dan devam ettiğini göstermektedir. Sahip Ata’nın çocukları hem Selçuklu hem de Mevlana ve Germiyanoğulları ailesi ile akrabalık kurmuştur. Oğullarının isimleri; Taceddin Hüseyin, Nusretüddin Hasan, Şücaüddin Günek ve Şemseddin Kayser’dir. Taceddin Hüseyin II. İzzeddin Keykavus’un dayısı Kir Haye’nin kızı ile evlenmiştir. Bu sayede Selçuklu ailesi ile Sahip Ata ailesi arasında dolaylı da olsa akrabalık ilişkisi kurulmuştur.

Ayrıca Taceddin Hüseyin ve Kardeşi Nusretüddin Hasan’a IV. Rükneddin Kılıç Arslan tarafından batı uç vilayeti emirliğinin verilmiş olması bu iki kardeşin devlet nezdinde nüfuz ve güven sahibi olduklarını gösterir.

Dönemin kaynaklarında “ Seyyidü’l-Ümera ve’l-fazıl” yani “ emir ve fazilet sahiplerinin seyyidi” unvanına sahip olan Sahip Ata’nın erkek evlatlarından başka melike Hatun adında kızının olduğu da bilinmektedir. Hatta bazı kaynaklar, Sahip Ata’nın Fatma ( Kira) Hatun adında bir kızının olduğu ve Fatma Hatun’un Mevlana’nın ikinci oğlu Alaeddin Çelebi’nin eşi olduğunu söylemektedir.

Sahip Ata Fahreddin Ali’nin soyu Oğlu Nusretüddin Hasan’dan devam ettiğini belirtmiştik. Nusretüddin Hasan’ın oğulları Şemseddin Mehmed ve Muzafferüddin Devle beylerdir. Nusretüddin Hasan Cimri Hadisesinde öldürülmesinden sonra 1278 yılından Karahisar valiliğini Sahip Ata torunu olan Şemseddin Mehmed’e vermiştir.

Bu dönemde Moğol beylerine tabi olan II.Gıyaseddin Mesud’un sultanlığını tanımayan Germiyanoğulları Beyşehir bölgesine geldiler ve Selçuklu ordularını talan ettiler. II. Mesud Karahisar Beyi olan Şemseddin Mehmed ile birlikte hareket etmiştir. Germiyanoğulları ile yapılan savaşta Sahip Ata’nın çok sevdiği torunu Şemseddin Mehmed öldürülmüştür. Şemseddin Mehmed’in ölümüne çok üzülen Sahip Ata Sahib-i Divanlık ve vezirlikten ayrılarak Akşehir’deki Nadir Çiftliğine çekilmiştir.

Kendisi hayattayken dört oğlunu kaybeden vezir Ata, Sivas’ta kendisinin yaptırdığı Gök Medrese’nin tevliyetini “ emir-i Kebir” ve “Seyidü’l- Ümera” unvanlarına sahip olan torunu Şemseddin Mehmed Bey’e bırakmıştır.

Sahip Ata’nın Selçuklu döneminde devlet idaresindeki görevleri ve Moğollara karşı mücadelesi haftaya siz okuyuculara takdim edilecektir.

Yorum Yazın