Veyis ERSÖZ

Değişik hadislerde ölüm

25 Mayıs 2015
3 dk Okuma
7 yıl önce
Değişik hadislerde ölüm

“Hazreti Cebrail bana gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! İstediğin gibi yaşa, sonunda öleceksin. Dilediğini sev, sonunda ayrılacaksın. Arzu ettiğini yap, sonunda sen de karşılığını göreceksin. Bil ki müminin şerefi gece ibadette, yüceliği, insanlardan bir şey istememektedir.”
“Ölülerinizi ivilikle anınız, kötülüklerini anmaktan sakınınız!” Artık dünya ile ilişiği kesilmiş, iyi veya kötü, doğru veya yanlış, sevap ve günah gibi bütün amelleri kendisiyle öbür aleme gitmiş olan bir insan ancak dünyada yapmış olduğu iyiliklerle yd edilmeli, kötülükleriııi dile getirmekten sakınıııalıdır.
“Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayanlar, dünyada insanlara şiddetle eziyet eden lerdir.” Bu mübarek sözlerinde Peygamber (SAV) efendimiz, insanları şıddetten, eziyetten, yani başkalarına zulmetmekten men ediyor. Öbür alemde en şiddetli azaba uğrayacak olanların kimler olduğu bu hadisi şerifte açıkça beyan edilmektedir.
“iKıyarnet gününde çok günahları sebebiyle inleyenlerin ekserisi (çoğunluğu), dünyada boş v Jırlerine elzern olmayan sözleri çok yapanlardır.” Malayani, dedi-kodu, başkalarının aleyhıı konuşma, ne dünya, ne de ahiret hayatı için fayda vermeyen sözler ancak sahibine büyük ölçüde günah kazandırır. Onun için her Müslüman’ın boş sözlerden, günaha sebebiyet veren dedikodudan son derece sakınması lazınıdır.
“Dünya lezzetlerini temelinden yıkıp mahveden ölümü çok hatırlayınız. Zira bu öyle bir manevi ilaçtır ki, geçim darlığı sebebiyle güç (urumda kalan insan ölümü hatırlar ise, nefsi genişleyerek ferahlanır. Para ve mevki sahibi olan bir mağrurun ölümü hatırlaması da bulunduğu gururlu hali değiştirerek insana benzer bir hale koyar.”
Bu hadisi şeriflerinde Sevgili Peygambeıimiz; dünya lezzetlerini kökünden yıkıp mahveden ölümü çok hatırlamamızı tavsiye ediyor. Bu hatırlama fıilinin manevi bir ilaç oldugunu, guç durunıda kalan nefsı genışletec ını feı ah] atacağını olumu hatırlanıakla ahir zaman Nebisi Resulullah Efendimiz. - -
ınsana dehşet ve korku veren hadıselerdendir. Cenazeyi gördüğünüz vakit oturuyorsanız ayağa kalkın!” Gerçekten ölüm, bir taraftan en büyük ve en önemli bir nasihat özelL3 taşımakta, öbür taraftan ise insanlara korku ve dehşet vermektedir. Ölümden kuru kuruy4 korkuya kapılnıak yerine, başa mutlakr bir gün gelecek olan akıbet ve sonrası içiıı hazıIık1ı olmaya gayret etmelidir.
“Bir kimse öldüğü zaman amelleri de kesilir. biter. Fakat aşağıdaki şeylerin sevabı ölümden sonra da sahibinin iyiliklerine katılır: 1. Bir ilim ki. yayılmış ve halk ondan istifade etmiştir. 2. Bir çocuk ki yaptığı güzel hareket sebebiyle babası daima anılır. 3. Yaptırdığı bir mescit veya sırf misafırlerin istirahatı için yapılmış bir bina. (Zamanımızdaki hastane, okul ve vetimler vurdu gibi.) 4. Su yolu yaparak susuz bir yere su götürmek veya köprü yaptırnıak. 5. Hayatta ve sıhhatte iken malındaıı bir kısmını sadaka olarak ayırmak.”
“Insanların ruhları bir araya gelmiş bir topluluktan ibarettir. Yaratılış ve ahlak bakımından uygun olanlar anlaşır, uygunl uk hıılunnıayanlar anlaşanıazlar.”
Akıllı insanların ahmak insanlarla, cömert, yani vermeyi ve bölüşmeyi alışkanlık haline getirmiş olanların cimri ve pahil kimselerle. gururlu ve kibirli kişilerinde alçak gönüllü ve hoşgörülü kimselerle anlaşabilnıeleri elbette mümkün değildir. Hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bu hakikatleri dile getinnektedir.
“Cennet, insana güç ve ağır gelen şeylercc, cehennem ise insana hoş ve tatlı gelen şeylerde gizlidir.” insanları kötülüklere, yasaklara, haramlara götüren her şeyde kolaylık görülür. İslanı’ı gereği gibı hılmeyen kimseler farz olan ibadetleri kendileri içiıı zor görür ve onlara bu iyilikler, bu güzellik oldukça ağır gelir. Elbette cennetın yolu bir takım güçlüklerden geçtiği iyi bilinmelidir.
 

Yorum Yazın